Ωφέλη

Τα εκτιμώμενα οφέλη από την παρούσα πράξη είναι τα παρακάτω:
Μείωση του κόστους ενέργειας στο ΓΠΑ και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων από τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.
Μείωση εκπομπών και άλλων αερίων ρύπων.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Αναβάθμιση εκπαιδευτικών και ερευνητικών οικονομικών δραστηριοτήτων: επιδεκτικές παρεμβάσεις ΑΠΕ προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες των ιδρυμάτων, αναβαθμίζοντας έτσι την οικονομία των δραστηριοτήτων αυτών. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας, της βιομάζας κ.λπ. λειτουργεί επιδεικτικά ως καλή πρακτική στην πανεπιστημιακή τοπική κοινωνία, καταδεικνύοντας κατευθύνσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας (νέες ειδικότητες, μορφές απασχόλησης, νέες καλλιέργειες κ.λπ.).
Δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας: Ο αειφόρος και επιδεικτικός χαρακτήρας επεμβάσεων ΑΠΕ μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας καθώς δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης.
Ανάπτυξη «ενεργειακής αειφορίας»: δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για συμμετοχή σε ένα καινοτόμο μοντέλο «Αειφόρου Κοινότητας», το οποίο πέραν των ενεργειακών χαρακτηριστικών περιλαμβάνει ευκαιρίες πολιτισμικής ανάπτυξης, ισότητα των φύλων, φιλικές γειτονιές και ιδιαίτερη ταυτότητα.
Κύρια Αποτελέσματα του Έργου
Κατηγορία Δείκτες Παρακολούθησης Προγράμματος – Στόχοι Αποτέλεσμα
1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες» 1. Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας MWh/year 189.96 197.56
1.1 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας MWh/year 176 182.6
1.2 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια) MWh/year 13.96 14.96
1.3 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα) MWh/year 0 0
2. Εκτιμώμενη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2. tn/year 1758.11 1850.4

Comments are closed